Είσαι υποψήφιος Δήμαρχος; Πως θα επιβιώσεις στο χάος;Τι πρέπει να ξέρετε


  • Κατάρτιση συνδυασμών
  • Ψηφοδέλτια
  • Δικαιολογητικά των υποψηφίων
  • Σταυροί προτίμησης, 
  • Κατανομή των εδρών κ.λπ.

Αναλυτικότερα:

Υποψηφιότητες – κατάρτιση συνδυασμών

Αποσυνδέεται η ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων από τους συνδυασμούς που μετέχουν στις δημοτικές εκλογές. Επομένως:

• ένας συνδυασμός για το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζεται έγκυρα χωρίς να περιλαμβάνει υποψηφίους για οποιαδήποτε κοινότητα,

• ένας συνδυασμός για μία κοινότητα δεν απαιτείται να έχει οποιαδήποτε σύνδεση με συνδυασμό για το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Είναι οι δημοτικές ενότητες του κάθε δήμου, δηλαδή οι δήμοι ή κοινότητες που καταργήθηκαν και συγχωνεύθηκαν με τον Καλλικράτη.

Εκλογικές περιφέρειες για την ανάδειξη μελών του δημοτικού συμβουλίου

(π.χ. οι εκλογικές περιφέρειες του Δήμου Αργιθέας, είναι οι δημοτικές ενότητες Αχελώου, Αργιθέας και Ανατολικής Αργιθέας).

Δήμοι, οι οποίοι δεν προέρχονται από συνένωση Δήμων και Κοινοτήτων αποτελούν μία ενιαία εκλογική περιφέρεια, π.χ. ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας.

Κατάρτιση συνδυασμών για το δημοτικό συμβούλιο (Ι)


Η εκλογή του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:

α) Τον υποψήφιο δήμαρχο.

β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%) των εδρών αυτών.

Κατάρτιση συνδυασμών για το δημοτικό συμβούλιο (ΙI)

Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του συνδυασμού.

Η δήλωση συνδυασμού πρέπει να περιλαμβάνει υποψήφιους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών.

Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο για την εκλογή του ως δημάρχου, ως μέλους δημοτικού συμβουλίου, ως μέλος συμβουλίου κοινότητας ή ως προέδρου κοινότητας δεν επιτρέπεται.

Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς.

Δήλωση κατάρτισης συνδυασμού (I)

Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο υποψήφιος δήμαρχος.

Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:

Το έμβλημα (εφόσον υπάρχει) και το όνομα του συνδυασμού,

Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου δημάρχου,

Τα επώνυμα, τα κύρια ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων με αλφαβητική σειρά επωνύμων, κατά εκλογική περιφέρεια σε αλφαβητική σειρά.

Δήλωση κατάρτισης συνδυασμού (II)

Η υποβολή της δήλωσης στον Πρόεδρο Πρωτοδικών μπορεί να λάβει χώρα:

είτε με επίδοση από δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου Δημάρχου,

είτε με παράδοση με απόδειξη από τον υποψήφιο δήμαρχο.

Η επίδοση ή η παράδοση πραγματοποιείται έως είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι και τη 12η ώρα βραδινή της 5ης Μαΐου 2019.

Δικαιολογητικά υποψηφίων

α) Πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται:

• ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια,

• ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής,

• ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 του ν. 3852/2010.

γ) Απόδειξη είσπραξης ΔΟΥ ή (ηλεκτρονικό) παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος έχει καταθέσει υπέρ δημοσίου το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ και ο κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος το ποσό των πενήντα (50) ευρώ.

Ψηφοδέλτια

Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων δημοτικών συμβούλων εκτυπώνονται με μέριμνα του οικείου συνδυασμού.

Παραδίδονται στο δήμαρχο 8 μέρες πριν τις εκλογές  

Η μορφή και οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 23002/29.03.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ1095Β’).

Ψηφοδέλτια σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια

Μετά το, τυχόν, έμβλημα και την ονομασία του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης:

• το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου δημάρχου,

• η φράση, εντός παρένθεσης, «Μέχρι τρεις (3) σταυρούς»,

• το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, με αλφαβητική σειρά.

Ψηφοδέλτια σε δήμους που αποτελούνται από εκλογικές περιφέρειες

Μετά την ονομασία του συνδυασμού, αναγράφονται όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης:

• το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου δημάρχου,

• η φράση «Μέχρι τρεις (3) σταυρούς» ή «Μέχρι ένα (1) σταυρό»,

• το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, με αλφαβητική σειρά, της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας,

• το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, όλων των υπόλοιπων εκλογικών περιφερειών και, εντός παρενθέσεως, η εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιοι.

Σταυροί προτίμησης (I)

Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του σε υποψήφιο συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του.

Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων.

Σταυροί προτίμησης (ΙI)

Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του:

Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες: υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του δήμου.

Στις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες: υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου μίας από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.

Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου (I)

Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα της «απλής αναλογικής των υπολοίπων».


Για την κατανομή των εδρών ακολουθούνται τα εξής βήματα:


Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου (ΙΙ)


Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου (ΙΙΙ)

Το εκλογικό μέτρο ισούται με το ακέραιο πηλίκο που προκύπτει, από τη διαίρεση του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, δια του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, προσαυξημένο κατά μία μονάδα.

Το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασμού υπολογίζεται ως εξής:

Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού – (εκλογικό μέτρο x έδρες που έλαβε ο συνδυασμός με βάση το εκλογικό μέτρο)

Επανάληψη ψηφοφορίας

Εφόσον κανείς συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά την πρώτη Κυριακή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή μεταξύ των επικεφαλής των 2 πρώτων συνδυασμών.

Το σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά) εκλέγονται αναλογικά από τον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος.

Εκλογή δημάρχου

Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που έλαβε το 50% των έγκυρων ψήφων συν μία, είτε στον πρώτο γύρο, είτε στο δεύτερο γύρο.

Τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου κρίνουν αποκλειστικά το πρόσωπο του δημάρχου.

Εκλογή δημοτικών συμβούλων

Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από τους υποψήφιους των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο σύνολο του δήμου, συμπεριλαμβανομένης της διασταυρούμενης ψήφου, στην εκλογική περιφέρεια όπου θέτουν υποψηφιότητα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι αναλυτικές οδηγίες για όλα τα παραπάνω θέματα παρέχονται με την αρ. 12/24344/03.04.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Χρήσιμα Links: https://www.ypes.gr/ekloges/dimotikes-kai-perifereiakes-ekloges/cat-eguklioi--dimotikes-kai-perifereiakes-ekloges


Η BOLD ONE αναλαμβάνει την προεκλογική σας καμπάνια:

- Δημοσκοπήσεις 

- Συμβουλευτική

- Διοργάνωση Εκδηλώσεων

- Συγγραφή ομιλιών

- Διαχείρηση κρίσεων

- Social Media Management

- Social Media Ads

- Google & Youtube Ads

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα μας, εξηγήστε μας τις ανάγκες σας και λάβετε το κατάλληλο πρόγραμμα για τον προεκλογικό σας αγώνα απόλυτα κοστολογημένο χωρίς εκπλήξεις


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου